Regulamin promocji

Ogólny regulamin promocji

Jeżeli nie określono inaczej w regulaminie konkretnej promocji, to obowiązująca jest następująca treść.

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji na stronie zakazana-reklama.pl jest Smart Code Sp. z o.o. z siedzibą w Katowice pod adresem: al. W. Korfantego 51/32
  40-160 Katowice, KRS: 0000736758, REGON: 380520736, NIP: 6342932431 zwana dalej Organizatorem
 2. Czas trwania Promocji jest określony a informacja znajduje się w zakładce Blog gdzie opisane są aktualne promocje. Organizator ustala także indywidualne promocje gdzie czas trwania wynosi do 24 godzin od odwiedzenia strony przez użytkownika. Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.
 3. Informacje o Promocjach wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej zakazana-reklama.pl
 4. Promocje i kody rabatowe nie mogą się łączyć. To uczestnik decyduje czy promocję, czy kod rabatowy wykorzystać podczas składania zamówienia.
 5. Zamówienia składa się telefonicznie lub poprzez kontakt mailowy. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce Kontakt na stronie zakazana-reklama.pl

§ 2. Definicje

 1. Organizator - Smart Code Sp. z o.o. z siedzibą w Katowice pod adresem: al. W. Korfantego 51/32
  40-160 Katowice, KRS: 0000736758, REGON: 380520736, NIP: 6342932431
 2. Promocja  - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być każdy
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie zakazana-reklama.pl
 6. Kod [rabatowy] - zniżka na zakup usług w serwisie Zakazana Reklama, określona procentowo lub ilościowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Kodu wyświetlana jest na stronie internetowej zakazana-reklama.pl podczas uczestniczenia w grze Koło Fortuny.

§ 3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie zakazana-reklama.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.